شنبه, 13 خرداد 1402  
کمیته سیاست گذاری
اخبار
راهنمای استفاده از سایت
انتخاب برترین ها و حمایت از ایده های نوآورانه

طراحی های برتر

تراش های برتر

ایده های نوآورانه

ایده های برتر

منوی سایت
برگزارکننده
کمیته اجرایی
حامیان همایش
محل برگزاری

دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم